Čo je Hash?

Haš môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Keď sa odkazuje na Perl, hash je asociatívne pole. V Perle sú hašy reprezentované prefixom % . Obsahujú zoznam kľúčov a hodnôt. Nižšie je uvedený príklad základného hash programu Perl.

 my% hope = ("hardware", "Monitor", "softvér", "kancelária");

print "Hardware hash = $ hope {hardware} n";

Vo vyššie uvedenom príklade program nastaví hašovaciu tabuľku a potom vytlačí hash hardvéru, ktorý sa rovná ďalšiemu prvku v haši. Preto by program na príkazovom riadku vytlačil "Hardware hash = Monitor".

2. Haš je tiež ďalšie slovo pre oktothorpe (#).

3. Linux príkaz; Ďalšie informácie o tomto príkaze nájdete na stránke príkazov hash . Informácie o hash v bash nájdete na stránke príkazu bash hash .

4. Keď sa odvolávate na databázu alebo šifrovanie, pozrite si našu definíciu hash pre ďalšie informácie o týchto podmienkach.

5. Príkaz FTP, ktorý zapína / vypína zobrazovanie hašovacej značky (#) pre každý 1 024 bajtov údajov prijatých pri získavaní súboru. Pozrite si, ako používať stránku pomocníka FTP, kde nájdete informácie o hašovaní a ďalších príkazoch FTP.

Databázové termíny, Hashing, Hashtag, Percent, Programovacie termíny