Čo je maďarská notácia?

Maďarská notácia je konvencia pomenovania v počítačovom programovaní, ktorá označuje buď typ objektu alebo spôsob, akým by sa mal používať. Pôvodne ho navrhol Charles Simonyi, programátor spoločnosti Xerox PARC na začiatku 80. rokov. Existujú dve varianty maďarského zápisu: Systémy a aplikácie. Obaja zahŕňajú použitie špeciálnej predpony ako časti mena na označenie povahy objektu.

V systémovom maďarskom zápise predpona predstavuje aktuálny typ údajov objektu. Napríklad, ak objekt s názvom Pozdrav bol reťazec s nulovým ukončením, jeho maďarský názov Systems môže byť szGreeting . Alebo ak objekt YesOrNo bol booleovskou premennou, jeho maďarský názov Systems by bol bYESOrNo .

Aplikácie Maďarská notácia

V notácii Apps Hungarian predstavuje predpona logický typ údajov, ktorý udáva účel objektu. Napríklad "nebezpečný" reťazec (reťazec, ktorý musí byť dezinfikovaný pred jeho použitím) môže mať predponu a premenná použitá na počítanie môže byť predpona n.

Predpony maďarskej notácie

Použitá predpona závisí od programátora, ale štandardné predpony zahŕňajú:

Termíny programovania