Čo je primárny kľúč?

V databáze SQL je primárnym kľúčom jeden alebo viac stĺpcov, ktoré jednoznačne identifikujú každý riadok v tabuľke. Primárny kľúč je definovaný pomocou PRIMARY KEY obmedzenia pri vytváraní tabuľky alebo zmene tabuľky. Každá tabuľka môže mať iba jeden primárny kľúč.

Stĺpec (y) definovaný ako primárny kľúč má vo svojej podstate obmedzenie NIE NULL, čo znamená, že musí obsahovať hodnotu. Ak sa tabuľka mení tak, aby pridala primárny kľúč, žiadny stĺpec definovaný ako primárny kľúč nesmie obsahovať prázdne hodnoty alebo hodnoty NULL. Ak stĺpec nemá, primárny kľúč nemôže byť pridaný. V niektorých relačných databázach pridaním primárneho kľúča sa vytvorí aj tabuľkový index, ktorý zvýši rýchlosť vyhľadávania konkrétnych riadkov údajov pri spustení dotazov SQL proti tejto tabuľke.

Databázové pojmy, primárne, SQL