Čo je programovanie na báze automatizácie?

Programovanie založené na automatoch je paradigma počítačového programovania, ktorá zaobchádza s časťami programu ako s konečnými automatmi. Každý automat môže naraz vykonať jeden krok a vykonanie programu je rozdelené do jednotlivých krokov. Kroky navzájom komunikujú zmenou hodnoty premennej reprezentujúcej "stav" a riadenie toku programu je určené hodnotou tejto premennej.

Premennou "stav" môže byť jednoduchý dátový typ, ale môžu sa použiť zložitejšie dátové štruktúry. Bežnou technikou je vytvoriť tabuľku prechodu stavu, dvojrozmerné pole obsahujúce riadky predstavujúce každý možný stav a stĺpce reprezentujúce vstupný parameter. Hodnota tabuľky, kde sa riadok a stĺpec stretávajú, je ďalším stavom, do ktorého by mal stroj prejsť, ak sú splnené obe podmienky.

Stroj s konečnými stavmi, vstup, paradigma, programovacie termíny